خرید اکانت Ginger – پنج ماهه

230,000 تومان / 5 ماه

خرید اکانت Ginger – سه ماهه

200,000 تومان برای 3 ماه

خرید اکانت Prowritingaid – دو ماهه

125,000 تومان برای 2 ماه

خرید اکانت Prowritingaid – سه ماهه

175,000 تومان برای 3 ماه

خرید اکانت Quillbot – یک ساله

426,000 تومان برای 1 سال

خرید اکانت Turnitin/ithenticate – شش ماهه

250,000 تومان برای 6 ماه

خرید اکانت Turnitin/ithenticate – یک ساله

350,000 تومان برای 1 سال

خرید اکانت wordtune – شش ماهه

275,000 تومان برای 6 ماه

خرید اکانت wordtune – یک ساله

425,000 تومان برای 1 سال

خرید اکانت پریمیوم گرامرلی

از: 250,000 تومان برای 1 ماه